Onderzoek

De sector is in beweging en Feed for Tomorrow neemt bewust de vlucht vooruit op vlak van R&D.

Het opzet van Feed for Tomorrow is een bundeling van krachten op vlak van onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Door samen te werken willen we een leidinggevende rol blijven spelen in deze uitdagende tijden. De nodige stappen richting een ecologische en duurzame voedingsindustrie moeten echter ook sociaal-economisch rendabel zijn, en dat kan door de handen in elkaar te slaan.

Feed for Tomorrow is nu al een dragende kracht binnen het Feed Design Lab (www.feeddesignlab.nl). Dat is het onderzoek- en educatiecentrum voor innovatie en verduurzaming van de diervoorindustrie, gevestigd in Nederland maar ondersteund door de sectorkoepel Bemefa. Feed Design Lab opende in 2014 een gesofisticeerde pilootinstallatie, die de sector via onderzoek, educatie en het beschikbaar stellen van de apparatuur, wil verduurzamen. Diezelfde doelstelling is voor Feed for Tomorrow en voor elk van zijn partners prioritair.

Er zijn verschillende projecten lopende in het kader van verduurzaming van de intensieve veehouderij. Zo wordt een studie uitgewerkt omtrent het valoriseren van nevenstromen van de aardappelindustrie. Samen met lnagro en met nog andere industriële partners loopt een onderzoeksproject omtrent diepwaterdrainage. 

Missie

Feed for Tomorrow wil een platform aanbieden voor trainingsprogramma’s voor zijn werkkrachten dat onder meer moet leiden tot het gebruik van nieuwe technologieën.

Het is de missie van Feed for Tomorrow om het personeel verder op te leiden en kennis te laten maken met vernieuwende en innovatieve technieken. Op deze manier wil Feed for Tomorrow ook interesse opwekken bij jonge werknemers en hen op die manier de liefde voor het vak bijbrengen. Ieder van hen moet uitgroeien tot een ambassadeur voor de veevoederindustrie. 

Opleidingen en onderzoek moet uiteindelijk leiden tot de implementatie van nieuwe technologieën in het veevoederproductieproces en het gebruik van nieuwe grondstoffen en productinnovatie. Denk hier bijvoorbeeld aan de zoektocht naar alternatieve eiwitbronnen en de optimalisatie van Omega 3.

Doel

De doelstellingen zijn duidelijk. Feed for Tomorrow gaat voor veilig voedsel, een kleinere ecologische voetafdruk en de volledige traceerbaarheid van de producten. Deze inspanningen zijn  in het belang van de hele keten, van landbouwer tot eindconsument, en moeten resulteren in een intensieve, doch duurzame en rendabele veehouderij. 

Het gebruik van innovatieve grondstoffen en innoverende technologieën moet zorgen voor een efficiënte vleesproductie. De gezondheid en het welzijn van het dier neemt hier een essentiële plaats in.

Lopende onderzoeken

"Algen in veevoer"

Feed for Tomorrow en Feed Design Lab zijn kartrekker in het onderzoek naar de verwerking en toepasbaarheid van algen als diervoer component (grondstof). Uitgangspunt daarbij is dat de algen kunnen worden gebruikt in een conventioneel droogvoer rantsoen voor landbouwhuisdieren of gezelschapsdieren. In dit onderzoek richten we ons dus niet op het toepassen van algen in een ruwvoerrantsoen voor rundvee(herkauwers), een brijvoerrantsoen voor varkens of in nat-voer voor gezelschapsdieren.

Binnen dit onderzoek richten we ons op de verwerking en toepassing. De kweek laten we dus buiten beschouwing. 

Daarom ook is in dit onderzoek de prijs van de “ruw” geleverde algen geen issue. We concentreren ons op de mogelijkheden om de “ruwe” algen in het droogvoer te verwerken. Het behoud van eigenschappen, kwaliteit, conservering, smakelijkheid en dergelijke zijn hierbij zeer belangrijk.

We zijn echter van mening dat als de verwerking van algen in droog veevoer tegen acceptabele kosten kan worden gerealiseerd er een aantal problemen zoals conservering, bewaring en toepassing getackeld gaan worden. Het is aannemelijk dat daardoor de vraag stijgt met een optimalisatie van de kweek en oogst als gevolg. Uiteindelijk kan de kostprijs van de grondstof dan dalen tot niveaus die binnen het bereik van de diervoersector liggen. Dan hebben we een nieuwe duurzame grondstof met heel interessante additionele eigenschappen.

webdesign & hosting - daviddesign.be